''Ju metrò'' di Pio Di Stefano, vincitore di Sant'Agnese

Pianeta maldicenza 2009

20 Gennaio 2009   15:39  

Il brano “Ju metrò” di Pio Di Stefano ha vinto il primo premio del concorso di arte critica popolare sulla maldicenza, indetto dall’associazione culturale Confraternita aquilana dei Devoti di Sant’Agnese, nell’ambito della sesta edizione di “Il Pianeta Maldicenza”. La manifestazione ideata per promuovere la tradizione di Sant’Agnese.

Momento significativo la partecipazione del giornalista Rai Antonio Caprarica.

L'edizione 2009 dell'Aquila ha registrato un buon successo, per ulteriori informazioni vai al sito ufficiale

 JU METRO" JU MEZZU METRO' O GNENTE!

(A capo piazza Francesco, Peppe e Roberto s'incontrano, come al solito, il lunedì mattina) Ci scusiamo per il linguaggio un po' troppo colorito dei nostri amici, ma spesso il linguaggio del popolo, intercalato da "paroline" non troppo signorili, rende più efficace la conversazione ed ha la capacita di dare più forza a ciò che si vuole esternare.
Roberto- Francè so' sintitu che Ju Ministeru 'e ji Beni culturali ha ittu che ju metrò non po' cchiù passà pe' Via Roma e cuscinta è come se ha ittu "basta" a quest'opera che parea la soluzzio, o come ice quacchidunu,"la panacea", che ji mancu saccio che cazzu vol dire, de tutti ji problemi de ju tafficu aquilanu.
Francesco- So' sintitu frà, beju cazzu 'e capolavoru! No' lo sapea ice prima de fà comenzà ji lavori! Doppu che so' stati sfarfujati 'na freca 'e sordi, doppu che ji negozzianti hannu chiusu ji negozzi, d'oppu che le strai so' state chiuse pe' 'na freca 'e tempu, doppu denunce, querele, tribuna1i, procure, sentenze, comitati, riunioni e manifestazziò, doppu 'na freca de consiji comunali, mo' t'arria 'ssa bella nutizia!
Roberto- Quale bella nutizia Francè! Esso se tenemo 'ncazzà pe' ddaeru! Mo' chi paga? Mo' chi lo spiega a quissi ch'è stata tutta 'na presa pe' ji fondeji? Quannu ji te icevo che ju metro non era 'na cosa pe' L'Aquila. Quannu tu facivi ju tifosu dell'amminístrazziò Tempesta e me icivi che quiju era circondatu da 'na freca de scienziati. Tutta ggente laureata che se icevano 'na cosa era quela. E nojatri a liticà e a discute pe' issi. Qeuessa frà non è cchiù 'na cosa seria, e diventata 'na barzellettaaa,'na telenovellaaa! E che fine hannu fattu tutti quiji sordi ch'erano a disposizziòo! Quiji so' j'unici ch'annu pijatu ju trenu e v'accapì addò cazzu iot jiti a finìiii! A quale stazziò de ju magna, magna se so' fermati. Sta friscu ju poru iannini a piagne p'esse. pagatu! Oh Ice che tra 'nu cazzu 'e n'atru ji tannu dà cchiu de 30 milio d'euro! Robba da mannà ju Cummune a zampe pe' l'aria!
Francesco- Scì frà e quessu non'è gnente! Ice pure che la Corte di Giustizia Europea ha ittu ch'è statu sbajatu j'appaltu! Mancu quiju-hannu saputu fà! Scì capitu? Ma sinti pocu, tu che ju cunusci, Cialente come la penza? Che ice?
Roberto- E che vo che ice ! Quiju è 'n'atru fregnu! Ice che la colpa è de Tempesta e de quela amministrazziò, ice che ju tracciàtu era sbajatu da principiu,. ice che? mo' se tà cagnà , ice che se tannu mette ji pulmini pé' Via Roma, ice che se tà fa passà ju treninu pe' via della Croce Rossa,ice che cistànno a studià,ice che seta'smantellà, ice,ice e reice........e so'ddu anni che ice e reice e che studia la soluzziò ma fattu sta che ji s'è fusu ju cerveju e non c'ha capitu cchiù 'nu cazzu. Scienziati quiji e scienziati quisti! Scienziati loco e scienziati ecco! E ju trenu non parteeee! S'è fermatu 'nnanzi a ji pooortici ju primo jorno della presentazzíò pe' fasse fotografa e loco è reemastuuu! Me st'accapì?
A propositu, attecchia:
" Ju metrò de superficie
non se po' cchiù realizzà.
Stennu a quelo che se ice
pe'via Roma 'mpò passà.
Ju Ministru ha ittu "basta",
su, fermetese quatrà!
Mò mettemo tutto all'asta
quacchidunu comprarrà.
Ci vennemmo le rotaie, ji palitti, le stazziò'
Co 'llo rame de ji fili
ci facemo ji bottò.
Co' ji sordi che'ncassemo
Eliseo ci Paghemo.
'Ssu Poraccio, sfortunato
s'era tutto aggiudicato.
Mo' st'a a Piagne e suspirà
no' ju vonno cchiù Pagà.
A ju Sindecu Cialente
no' ji vè gnente alla mente.
Ji pulmini Pe'via Roma
no' ji sembra cosa bbona'
Tutti quanti ji tracciati
ji si so'rentorcinati
A ju Sindecu Tempesta
che tenea tutt'alla testa
ju metrò s'è rentorzatu
pocu doppu ju mandatu.
Sara statu ju distinu
ma t'ha fattu'nu casinu!
Nu casinu esaggeratu
che chissà quant'è costatu.
Mmezzu a tuttu tssu Pantanu
c'ha rimesso j'aquilanu
che se vole camminà
tutt'appete se tà fà.
Scì caPitu allora fra!!
Francesco - Scì, so' capitu fra ma mo'statte pocu fittu perché st'arrià Peppinu. Non te fà sintì perché quiju è 'nu pocu stranu, s'appiccia subito, specialmente quandu se parla de pulitica e de ju metro propriu no 'nne vò sapè, nó' j'è mai calatu. Nojatri parlemo , scherzemo, ce riemo sopra, quiju''nvece se'ncazza e guai a chi ice lo contrario e po' comenza pure a zacajà...
Francesco - Bbongiorno Pippì!
Peppe - Bbongiorno pure a vojatri. Come stemo a salute? Tutt'a postu? La prostata va datu fastidiu? Facetese visità perché a 'ss'età non se sà mai, co' ji tempi che corrono! Essu se te rizzi la mmatina già è grassu che cola! Sete sentitu de quiju porome che abbitea sotto casa? La sera stea bbonu e la mmatina 'nvece!!!!!!
Francesco e Roberto girandosi fanno i debiti scongiuri ed insieme:- Peppi, ma vattene 'nu pocu a ffa' nculu... ..., pensane n'atra! Cagna pocu argomentu!
Peppe - Cagnemo argomentu? A chi tenemo fa ju cappottu? Remettete in motu la "taglia e cuce,,? Vojatri co' sse lengue zozze sete capaci de fà scoppià 'na guerra! A vojatri Sant'Agnese va datu 'na benedizzio speciale! Pero ji so' sicuru che se repa-pa-parlea 'e pu- pu-pulitica! Ji ve conoscio piriiii!
Roberto - No! Ma che pulitica. Se parlea dell'Aquila Rugby, della partita de ieri, Peppe - Me-me-no ma- male! Eró penzatu che se re-re-re-parlea de Tempesta e Cialente, ve so so so revisti che se stavate 'n, pocu tro-tro-troppu agitati com'e quannu cerchete de difende ji Si-si-sindaci amici vo-vo-stri.
Francesco - T'è s'è rengolfata la lengua? Nojatri s'eravamo appena visti. Jiusto ju tempu de salutacce e commentà la partita di ieri ma Péppì , scusa n'attimu, tanto pe' non sapè j'affari tè e vistu che Tempesta e Cialente propnu no 'nte 'ncocciano e che te fannu 'ngolfà la parlantina, pe' ttì come tenessa esse 'nu bbonu Sindecu pe' L'Aquila?
Peppe - Quatrà ve lo so ittu già 'na freca de 'ote, mo've renfresco la me-memoooria
"Deve avere j'attributi
c'ogni tantu atà mostrà
pe' non fasse refrecà.
Se ta fà sempre sintì
e non ta ice a tutti scì.
Ta risolve ji Problemi'
ju mercatu, ju metrò,
a ju trafficu 'mpazzitu
ta trovà'na soluzziò.
L' elettronica, l'ambiente,
ju randagiu onnipresente.
Ju declinu culturale,
la pulitica sociale '
ju turismu e le frazziò
co'la disoccupazziò.
Ji schiamazzi della notte,
ji quatrà che fanno a botte-
La mmonnezza de città
che'nsapemo addò jettà. Piazza d'Armi, ji Parcheggi'
ju Gran Sassu con Assergi.
Se ta mette a lavorà
notte e jornu atà 'ncrufà.
Sci capitu, allora' frà!
Francesco - So' capitu, m'addò cazzu ju trovemo unu accuscinta! Mancu alla fiera de Paganica! Quissu, onèstamente, a come j'untinni fu, tenesse tenè la bacchetta magica. Atru che magu Mirlinu!
Peppe- A proposito, ji sete letti ji giornali?
Roberto - No, perché? Ch'è successu? Chi hannu arrestatu? Ch'annu arrestato n'atra 'ote quiji della Reggiò? Tutti quiji sordi che, come iceno, quiju s'è pljatu lle' quattru mele!- Oh, quuttro mete óggi e quattru-mele domà e ju scaffale de ji libri se ji rempiea de sordi! E qurj'atru che se tenea magnà tutte quele mele! Se tannu vergognàaa tutti, daji pulitici a quiju delle cliniche! Strappaghessero 'nvece ji stipendi a ji dipendenti che tengono le famije da campa e stannu mmezzu a 'na strai. Atru che cazzu! Atru che stannu a pensà a ji sordi che non pijano da tre mesi! Oh! Consiglieri e Assessori, tra stipendi e pensiò, se pijano 12 milio d'euro j'annu!!!E pe ' fa che??? Tengono pure ju coraggiu 'e parlà! Ma la cosa bella e che ji sordi ji vonno pure quiji c'hannu fattu parte dejji cunsiji passati. Pe' vita eterna . Sete capitu?
Peppe - scì , ma stete tranquilli e carmetese 'n'attimu, non era quissu j'argomentu. Non era mancu la sanità abruzzese che se magna tuttu ju bilanciu e- mancu quela aquilana che ju bilanciu si ju rocica. se parlea della "matropolitana aquilana", ju metrò tuntu pe' capisse! Roberto e Francesco (insieme)- Ancora! Ancora.o, tru canzone!
Peppe - Scineee! Propriu de ju metròooo! lce che Ju Ministeru non ha datu ju parere pe' fa passà ji treni ammonte pe' via Roma perché loco ci stannu ji vincoli pe' ju fattu che ci stannu ji palazzi antichi e che le vibrazziò de ji treni ji ponno fa cascaaà. Sete capitu? Lo stete accapi che doppu tant'anni pare che tannu smantellà tuttu!! Mo' che pure ji me c'eru abituatu! 'Nnannzi a casa, pe' via Amitemum, ci stannu ddu beji pali che sembranu ddu beji pinucci come quiji deila pineta de Roju, sopra a ji fili 'gni tanto posano ddu coazzinzele e loco cantano dalla mmatina prestu fino alla sera tardi.. .'Na miludiaaa! E le rondinelle, chi l'era cchiù viste! Mo' pure quele! Essu frà, se non trovano ,na soluzziò, pe, vedè ju trininu, ggra, ggira, me sà propriu lche jutanni portà la Befana o Babbu Natale a nepotemu!
Roberto - Pippì tu te raggiò , non te la pijà, perche mò, arriati a 'ssu puntu, checcosa se la tannu 'nventà.
Francesco - cì, faji fà pure le 'nvenzioni ! Essu tannu soru dicide se ji 'nnanzi o come atà finì'ssa storia! Se tannu faju metro,, ju mezzu metrò o gnente!
Peppe - Ji mo vojo propriu vede che ji raccontano e che cazzu ji faranno fa a quele 20.000 persò che, come iceano, ogni jornu taneano pijià ju trenu pe' spostasse da Collemaggiu a j'ospedale pe' rentracce co'-'lla spesa. Mo' tutta 'ssa ca?zzu 'e gente come passerà le jornate! oh! 20'000 perso so' 'na freca mica so' bruscolinil Era, a occhiu e croce, 'nu terzu della popolazziò aquilana che se tenea assettà la mmatina sopra ju treninu e tenea calà la sera! oh!' esso 'no lavorea cchiù nisciunu pè potè scarrozzà nnanzi e arrete! Fa cuntu che ju trininu era come- 'na giostra! Tutta 'ssa gente che salea, che calea, che correa. oh! 'nu formicaru a confrontu era gnente! E furtuna che Collemaggiu ha chiusu sennò le palazzíne se rempieano n'atra 'ote!
Roberto - Peppì, non te fa vinì le fissazziò, quele erano statistiche, erano ipotesi, erano previsioni, erano numeri di bilanciu che mancu issi sanno come so', sciti fooori, no, ji ta pijà pe' bbbooni, 'no ji ta pijià come viiiiritaaa. Quissi erano numeri jettati a casaaacciu!
Peppe - Ah! Scì! Erano numeri jettati a casacciu!
Francesco - Frà, la pulitica e queeessaaa!! Ognunu se l'aggiusta a modu sèeee. Ji parlu male de quiju, quiju parla male de quijatru. 'Na cazzata oggi, 'na cazzata domà e l'omo campaaaa!! Semo nojatri ji cazzomatti che ogni 'ota ci caschemo e ogni 'ota ji votemo. No, ji tenemo cchiu sintìii. Tenemo fa fa ju sciopero alle recchie cuscinta nisciunu sente quelo che issi dicenooo!!
Roberto - E' cuscinta, è proprio lo vero. Ji, da oggi in poi, 'no vajo cchiù a votà e 'no ji vojo cchiù sintì de parlà 'ssi pallonari stupidi, ogni 'ota 'na storia, 'ogni 'ota esse pijiati pe' fessi. Pinocchiu frà, era 'nu signore! E furtuna che non hanno cchiù parlatu de quel'atra opera che voleano fà pe' portà jistudenti a Roju.
Peppe - Qual è ? 'No mme la recordo?
Roberto - come, non te recurdi che voleano fà 'n'ovovia, me pare che se ice cuscinta, p'evità ju trafficu pe' la strai pe'Roju!
Francesco - Scì, n'ovovia, e che la faceano co' 'lle ova! Al tegamino, in camicia o sttapazzate! Fattu è ch'è finita come 'na frittata! Pensessero cchiuttostu a come resolve ji problemi degl'impianti 'e ju Gran Sassu, atru che Roju. Quijiu è n'atru puzzu addò vannu a finì tutti j'atri sordi 'e ju bilanciu'.. Quiju è n'atru puzzu senza funnuuu! Tra ju Gran Sassu e ju trininu ce se magnano! E io pago!!!!
Peppe - scì ju trininu , cchiù rossu o cchiù picculu de quela specie de littorina che se vede alla stazziò? Essu quatrà se volemo spostasse da n'atra parte 'e lla città se tenemo comprà. 'ddu beji somareji co' na' bella carrozzella come faceano ji vecchi de 'na 'ote.Se ognunu se compresse 'ddu somareji!
Francesco - SJi,iimmagini ji d;oh 'e ji giornali: "L'Aquila' la città dei somari"
Peppe - E non è la la vi -vi-ri-ita'?
Francesco e Roberto assieme- Che?
Peppe - Che so' ittu 'na cosa sba-sba sbajata!
Francesco - No, no, sbajennu ú;r ;ilci .ndovinata! 'Nnisciunu se tà offende ma de somareii che rajano già ce ne stannu 'na freca!
Peppe - scì ma quissi so' propriu somari da rajo! La soma 'no 'lla porta cchiù nnisciunuuu e non cumbinanu 'nu cazzu! Essu ji' me ce joco ji zebedei, alla fine remanemo come don Falcucciuuuu all'appèe e senza ju ciucciuuuu'!
Roberto - Vabbò, lassemo perde" sennò ju fegatu ci scoppia! Essu semu fattu quasci la mezza. E' quasci ora de magnà. Facemose coraggiu tantu cchiù passano ji jorni e cchiù e peggiu. Tenemo ice na' preghiera a Sant'Antonio di PAdova perché locu ju metrò gia camina da 'na freca e tempo. Facesse ju miraculu pure pe' nojatri! Bompranzo' se vedemo massera pe' facce 'na scopetta e 'nu bicchierucciu'
Peppe - Scì, ma la-la con-con-conclusiò!
Francesco - Mo' la conclusiò ve la facciu ji:
"L'Aquila bella me, che scì frecata'
te sci fatta frecà Pure'sta 'ota
ma pe piacere no restane immota
' ncazzate pocu! fatte resentì'
Tu, regina de sti monti e de'sta terra
viti 'nu Pocu quelu che tà fà'
no repensacce a dichiarà la guerra
a quiji che te vonno 'mpallinà'
Vola cchiù in alto, vola da sovrana
faji vedè che scì forte e capace
quanno te visti nu Pocu da rapace,
caccia j'artiji, mostra j'attributi
a quissi che te vonno governà -
a quissi che se credono i saputi
e stanno rovinennu 'sta città'
'Sta città offesa e maltrattata
atà mostrasse pocu cchiù arrabbiatata
ata capì ch'è propriu quessa ggente
a parlà tantu e a non conclude gnente'
E pe'le strai ju PoPulu rentona
'nu cantu che tenssimo canta:
"Ma... la.. rescete... a ffà"' tna "'cosa"' bbona
armeno....na .....tote
senza..... facci...... ncazzà???"

 


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore